REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego kwiatynapozegnanie.pl

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego kwiatynapozeganie funkcjonującego w sieci Internet pod adresem kwiatynapozegnanie.pl, zwanych dalej „Sklepem” jest Sebastian Mróz .

Adres do korespondencji i dane kontaktowe:

Sebastian Mróz

ul. Handlowa 29

07-230 Niegów

Poland

NIP: 7622008908

e-mail: kwiatynapozegnanie.pl

Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowego Sklepu pod adresem: kwiatynapozegnanie.pl

Sklepy prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wieńców i wiązanek, znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu, zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane w Sklepach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, który na chwilę powstania zobowiązania wynosi 18%. Do ceny zostaje doliczony koszt dostawy, który jest doliczany automatycznie do kosztu zakupu w zależności od miejsca dostawy, cena po za aglomeracjami jest kalkulowana oddzielnie wg taryfy 1,4 zł netto za każdy przejechany km w ramach dostawy i powrotu dostawcy.

Wieńce / wiązanki zamieszczone na naszej stronie internetowej prosimy traktować jako wzór który otrzymóją państwo po złożeniu zamówienia.W zależności od sezonu, dodatki w wieńcach i wiązankach mogą sie różnić od przedstawionych na fotografiach.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego kwiatynapozegnanie.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru. Aby odstąpić od umowy prosimy o podanie przyczyny. Wieniec / wiązanka /  zamawiane przez naszą stronę są przeważnie zindywidualizowane przez klienta i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy przy dostarczeniu na przykład złego lub zniszczonej wiązanki/wieńca/. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres mailowy: kwiatynapozegnanie@gmail.com

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 24 godziny. Wieniec/wiązanka zamówiony przez sklep internetowy kwiatynapozegnanie.pl jest przygotowywany w dzień dostawy i jest świeży maksymalnie do 24 godzin.

Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową kwiatynapozegnanie.pl.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem klienta.

3.Zamówienie złożone z opcją dostawy “do rąk własnych”, w przypadku braku osoby wskazanej w ramach odbioru, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamówienie zostanie pozostawiony w miejscu wskazanym przez zamawiającego, zgodnie ze wskazanym adresem dostawy

4. w związku z charakterem zamówienia potwierdzenie dostarczenia zamówienia, odbywa się tylko i wyłącznie, gdy zamawiający, w uwagach do zamówienia złoży taką dyspozycje

5.  Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica)oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon).

6. Po złożeniu zamówienia,klient zostaje poinformowany telefonicznie że zamówienie zostało przyjęte.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości regulaminu sklepu i jego przestrzeganiu, również w przypadku złożenia zamówienia bezpośrednio przez telefon.

8. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy,sprzedającymoże odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.

9. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Produkty:

• przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu – kwiatynapozegnanie.pl realizowane dopiero po wpłynięciu należności na konto.
Uwaga: klient po złożeniu zamówienia z opcją przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do dokanania płatności bezzwłocznie oraz wysłania potwierdzenia tejże płatności. W przeciwnym wypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.

• szybkim przelewem przez bramkę PayPal lub Przelewy24

• faktury z odroczonym terminem płatności

10.  Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

11. Dostawa Produktów możliwy jest w następujący sposób:

• kierowcą, w podanym przez państwa miejscu (kościół,cmentarz,dom pogrzebowy lub państwa miejsce zamieszkania)

• odbiór osobisty w wyznaczonym miejscu,

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie z podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy

13. Sprzedający dopuszcza możliwość spóźnienia w ramach dostawy zamówienia, które wynikło z przyczyn obiektywnych, a spóźnienie nie przekroczyło 30 min. od określonego przez kupującego przedziału godzinowego w ramach dostawy (min 2 godziny). Sprzedający w przypadku spóźnienia do 30min., może udzielić kupującemu rabat w wysokości 10% wartości zamówionego wieńca/wiązanki. Spóźnienie do 30 min. nie może stać się podstawa do odmowy przyjęcia zamówienia, natomiast w przypadku, gdy kupujący nie przyjmie zamówienia, zobowiązuje się do zapłaty za zamówienie w całości, a wspomniane powyżej spóźnienie nie może stać się podstawa do reklamacji.

III Reklamacje i zwroty

1. Wszystkie dostarczone Produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie dostawy pod wskazany adres, jeżeli tak reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie dostawy, zamówienie jest traktowane jako zgodne z zamówieniem, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie dostawy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem. Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie dostawy i klient nie będzie chciał odebrać zlecenia, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały uiszczone w ramach zamówienia. Natomiast jeżeli w trakcie dostawy dostawca Sklepu stwierdzi, że zamówienie jest zgodne z złożonym wcześniej zamówieniem, klient powinien zapłacić za złożone zamówienie.

3.Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu.

4.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 10 dni roboczych.

5 W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamowanych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

IV  Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z “Ustawą o ochronie danych osobowych” z 29 sierpnia 1997r i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Składając zamówienie w sklepie internetowym kwiatynapozegnanie.pl wyraża zgodę  na publikację pracy którą wykonał właściciel sklepu w ramach złożonego zamówienia . Akceptuje podanie nazwy firmy (na szarfie pogrzebowej i opisie zdjęcia) tym samym nie naruszając praw do znaku towarowego.

V Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy.